Obecní úřad

Czech Point     Projekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

     Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 100,- Kč za první stránku ověřeného výstupu a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti.

     Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

     Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

 

 1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či
parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku.

     Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

 

 1. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku.

 

 1. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku

 

 1. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz
nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit
ověřenou plnou moc žadatele.

Tiskopis plné moci naleznete ZDE.

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za každou i započatou stránku.

 

 1. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Bližší informace získáte ZDE.

 

 1. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete:
• Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz
nebo cestovní pas).

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku.

 

 1. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

     Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili MMR příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Další informace naleznete ZDE.

 

 1. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

     Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Další informace naleznete ZDE.

 

 1. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

     Prostřednictvím Insolvenčního jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Bližší informace naleznete ZDE.

 

 1. ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

     Na kontaktních místech Czech POINT si můžete požádat o zřízení datové schránky.
Žádost je vyřízena zdarma. Bližší informace naleznete ZDE.

 

 1. AUTORIZOVANÁ KONVERZE Z LISTINNÉ PODOBY DO ELEKTRONICKÉ A Z ELEKTRONICKÉ PODOBY DOKUMENTU DO LISTINNÉ

     Na kontaktních místech Czechpoint lze provádět autorizovanou konverzi na žádost.
Správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,- Kč. Bližší informace naleznete ZDE.

 

Kde můžete o výstupy požádat ?

Na obecním úřadě v Újezdci č.p. 122; Medlovice 687 41

    Další informace, které se týkají agend, zajišťovaných na pracovištích Czech POINT můžete získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo ZDE.