Obecní úřad

Czech Point

    

     Projekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy
z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

    
Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku,
který činí 100,- Kč za první stránku ověřeného výstupu a 50,- Kč za
každou následující, i započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti.

    
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze
k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
    
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel
z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o
ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o
subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?

 

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či
parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku.

    
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v
České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku.

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku
 

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz
nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit
ověřenou plnou moc žadatele.

Tiskopis plné moci naleznete

ZDE.

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za každou i započatou stránku.

5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Bližší informace získáte

ZDE

6. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete:
• Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz
nebo cestovní pas).

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou
stránku.

7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

     Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj
podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
veřejných zakázkách). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili
kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní
kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace
doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Další informace naleznete


ZDE

8. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k
přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového
hospodářství).

Další informace naleznete


ZDE

9. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Prostřednictvím Insolvenčního jsou zveřejňovány veškeré relevantní
informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních
spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Bližší informace naleznete


ZDE

10. ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Na kontaktních místech Czech POINT si můžete požádat o zřízení datové
schránky.
Žádost je vyřízena zdarma.

Bližší informace naleznete
ZDE

11. AUTORIZOVANÁ KONVERZE Z LISTINNÉ PODOBY DO
ELEKTRONICKÉ A
Z ELEKTRONICKÉ PODOBY DOKUMENTU DO LISTINNÉ

Na kontaktních místech Czechpoint lze provádět autorizovanou konverzi
na žádost.
Správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,- Kč

Bližší informace naleznete
ZDE

Kde můžete o výstupy
požádat ?

Na obecním úřadě v Újezdci čp. 122; Medlovice 687 41

Další informace, které se týkají agend, zajišťovaných na pracovištích
Czech POINT můžete získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra
ČR nebo
ZDE.